Jan Schot, 3 december 2020

Om de toegankelijkheid van Jaap’s teksten te vergroten,
zijn hier veel voorkomende begrippen op één plaats gezet.
Ongeveer zoals dat in een woordenboek ook gebruikelijk is.

AMA
Aangroeiende Massa Aangeleerds.
In het opstel “AMA-leer” gelijkgesteld met “de interpreterende, duidende, kiezende en keurende, door ‘erbij opnemen’ ononderbroken aangroeiende massa aangeleerds”.

apperceptieve massa
Het geheel van dingen die we hebben geleerd, opgeslagen in ons geheugen.
Zo eenvoudig omschrijft Jaap dit, oorspronkelijk van Herbart afkomstige, begrip in een gelijknamig opstel.

averzinselisme

Aztekentrap
In het opstel “AMA en de Aztekentrap” vertelt Jaap eerst wat hij bedacht bij de Aztekentrap, “die op de zijkant van de afgeknotte-piramide-vormige tempel buiten de stad ligt”.

“Wie die trap opgaat komt hoger dan (maar niet boven) de begane grond waar de wereld is, waar het wereldgebeuren gebeurt en met elke trede komt hij er ook verder vandaan, waardoor onder andere het lawaai hem minder bereikt en de details van het gebeuren daar hem meer en meer niet meer zintuiglijk en anderszins gegeven zijn.”

Jaap introduceerde dit nieuwe begrip als bespreekbeeld voor wat met een totaal versleten woord ‘filosoferen’ of ‘profeteren’ heet”.

begrippenapparaat
Verzameling begrippen die voor de gebruiker, als een apparaat, gehanteerd kan worden. (Zie het opstel “Begrippenapparaat”.)

denkgereedschap
Een concept is een verzinsel, denkgereedschap. (Zie omschrijving in “Doordachte protestanten zijn wereldhaters, buitenstaanders”)
Een begrip is denkgereedschap. (Zie omschrijving in “Strijd”)

doordenkgereedschap
Met dit neologisme duidt Jaap expliciet gereedschap aan om te gebruiken bij het doordenken.
Zowel verhalen als figuren uit verhalen worden in “Over verhalen” doordenkgereedschap genoemd.

DVG
Afkorting voor zowel de vrijdenkersvereniging “De Vrije Gedachte” als de toenmalige naam van hun maandblad. Dat maandblad is later “De Vrijdenker” gaan heten.

EAB
Afkorting voor Echt Alfabetisch Boek

EBB
Afkorting voor Eigen Begrippen Boek

entelechie
In diverse teksten komen, min of meer gelijke omschrijvingen voor, zoals

  • zijn, in zijn genen, geschreven ‘wat hij, uniek, moet tot zich nemen en moet doen en moet laten en mijden’
  • zijn gebeuren als de eenmalige mensengenencombinatie die hij is
  • het plan dat in jou als genencombinatie is ingebouwd, dat uit de vorm van die genencombinatie voortvloeit
  • het ingebouwde verloopplan van de genencombinatie

gdp
Afkorting voor gedrags(keuze)determinantenpakket. Zie “Gedragskeuzedeterminantenpakketten”.

geestesoor
Begrip dat vergelijkbaar is met geestesoog.
Zie tekstaanmaker.

Groot-Auschwitz

IETS
Een al of niet geïnstitutionaliseerde en al of niet benoemde sociale beweging.

i.o.v.
in onderscheid van. (Jaap gebruikt deze afkorting niet in de betekenis van “in opdracht van”.)

Jan Publiek

Koning Klant

mensengebruikerij
De niet-verdoezelende term voor: “onze maatschappij, die ze civilisatie, of beschaving, noemen”.
Zie mensveehouderij.

mensveehouderij
Ook loonslavenhouderij genoemd.
Zie mensengebruikerij.

parasiet
Met dit begrip wordt doorgaans de binnensoortelijke parasiet aangeduid, oftewel de gebruiker van andere mensen.

Rente Regina

tekstaanmaker
In “Over verhalen” wordt de tekstaanmaker voorgesteld als één van de twee banen van Jaaps onbewuste brein. De andere baan wordt ingevuld door de droomaanmaker.
Twee banen betekent dag en nacht werk, waarbij teksten worden gehoord met het geestesoor, dromen worden gezien met het geestesoog.
Zie ook het gelijknamige essay.

Trotteldrom

txaenz
Een formule (T x A enz) die uitgesproken wordt als “Tijd maal Aandacht enzovoorts”.
In deze afgekorte vorm wordt dit neologisme opgeschreven als één woord. In het gelijknamige opstel legt Jaap uit wat hij ermee bedoelt.
Binnen een verhaal wordt het begrip geïntroduceerd in “De schepping van de wereld en het begrijpen van txaenz”.
Dit begrip komt ook voor in vele samenstellingen, zoals txaenzbesparing, txaenzverspilling, txaenzroof enzovoorts.

veerdonckeren
De manier waarop onderwijs op school wordt gegeven, waardoor

  • leerlingen beter verkoopbaar worden op de arbeidsmarkt,
  • een hoogwaardig arbeidsleger wordt aangemaakt.

In “God, 2009” schrijft Jaap: “Toen ik hier te lande jong was hadden de toen heersende ondernemers de regering bevolen de kinderen, zonder aanzien van de koopkracht van hun ouders, te veerdonckeren (= hun waarde op de arbeidsmarkt op te voeren). Ik kon dan ook 21 jaar dagonderwijs nemen zonder daar één cent voor te betalen.”

Verstandië
Orwelliaanse naam voor het land van de civilisatie, na de oorlog tussen de culturen van Verweggië en Weigerland; zie Jaap’s eigen verzonnen verhaal over de Wereldgeschiedenis.

wensplaat
Het beeld, dat men zich wenst, van iets of iemand. Uiteraard zal het spiegelen van de werkelijkheid aan de, zelf gecreëerde, wensplaat vaak resulteren in een teleurstelling. Zie bijvoorbeeld: “Klonterend begrippenmateriaal”

wgg
Afkorting voor: Woord met GebruiksGewoonten. In latere opstellen: wmsgg (zie daar).

wmsgg’s
Afkorting voor het meervoud van: Woord Met Slechts GebruiksGewoonten.
In “Afscheidsbrief” schrijft Jaap: “woorden dus die nergens de naam van zijn, waarbij niets te vinden is om ‘er kennis van te nemen’ er is niets zintuiglijks naast het gebruik van het woord door anderen.”

WNT
Woordenboek Nederlandse Taal.
Jaap gebruikt de afkorting WNT niet in de betekenis van “Wet normering topinkomens”.

woord-begrip-combinaties

 

 

Deze website gebruikt cookies. Als u doorgaat op deze site, dan wordt ervan uitgegaan dat u hiermee akkoord gaat.